Alternatívny spôsob riešenia sporov

  1. Každý návštevník a používateľ internetového portálu spoločnosti DEAS ARMS s r.o. (ďalej len spoločnosť) ktorému sú prostredníctvom portálu ako spotrebiteľovi poskytované akékoľvek služby ako aj každý iný zákazník spoločnosti ktorý je spotrebiteľom je oprávnený využiť možnosti alternatívneho riešenia sporov a obrátiť sa na spoločnosť v prípade ak sa domnieva, že spoločnosť akokoľvek porušila jeho práva spotrebiteľa ako aj v prípade ak nesúhlasí so spôsobom vybavenia riadne uplatnenej reklamácie. V takýchto prípadoch sa každý zákazník spoločnosti môže obrátiť na spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ktorú spoločnosti zašle na emailovú adresu deasarms@stonline.sk.

 

  1. V prípade, že spoločnosť žiadosť o nápravu podanú podľa ods. 1 zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia alebo ak zákazník nebude súhlasiť s navrhovaným spôsobom vybavenia žiadosti, zákazník má na základe príslušných ustanovení  zákona  č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo na mimosúdny alternatívny spôsob riešenia sporov so spoločnosťou po podaní návrhu podľa ods. 3.

3.         Zákazník môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Zákazník sa s návrhom môže obrátiť na ktorýkoľvek z registrovaných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) a jedným z nich je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenskej obchodnej inšpekcii je možné podať návrh na vyplnenom formulári prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ars@soi.sk.

4.         Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

5.         Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.

6.         Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

7.         Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.

8.         Táto doložka tvorí súčasť všeobecných obchodných podmienok vrátane ich úprav, dodatkov a doplnkových predpisov.

 

V Bratislave, 1.1.2016

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.