Formulár na odsúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

* Nehodiace sa prečiarknite.

– Komu:          DEAS ARMS s r.o., so sídlom: Doležalova 5, Bratislava 821 04, IČO: 35 915 978, DIČ: 202 192 58 29, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34454/B, konajúca prostr.: Marián Debrovský – konateľ a/alebo Peter Kovács – konateľ,  e-mail: ..., fax: ...

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

..................................................................................................................................

................................................................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

.......................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

..................................................................................................................      .......................

.................................................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

..................................................................................................................      .......................

.................................................................................................................................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

..................................................................................................................      .......................

.................................................................................................................................

 

– Dátum           ..............

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.