Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Keďže Vaše údaje získavame počas účinnosti GDPR a Zákona od Vás alebo z verejne dostupných zdrojov, v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR a § 19 a § 20 Zákona Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno:               DEAS ARMS s.r.o.

Sídlo:                                         Doležalova 5, 821 05 Bratislava

IČO:                                             35 915 978

Zápis v OR:                              Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34454/B

Tel. číslo:                                 + 421 2 434 20 477

Email:                                        deasarms@stonline.sk

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Táto informácia sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje osôb, ktoré kupujú zbrane kategórie A, B, C a D v zmysle zák. č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoSZaS“) a strelivo do týchto zbraní (ďalej ako „Kupujúci“) a to:

 1. meno a priezvisko Kupujúceho;
 2. rodné číslo Kupujúceho alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo priradené;
 3. adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu Kupujúceho;
 4. štátna príslušnosť Kupujúceho;
 5. druh a číslo dokladu totožnosti Kupujúceho;
 6. ak je Kupujúci fyzická osoba séria a číslo zbrojného preukazu;
 7. ak je Kupujúci fyzická osoba – podnikateľ aj:
  1. obchodné meno;
  2. adresu miesta podnikania;
  3. IČO, ak jej bolo pridelené;
  4. označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento Kupujúci zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
  5. sériu a číslo zbrojnej licencie;
 8. ak je Kupujúci právnická osoba, osobné údaje fyzickej osoby, oprávnenej v jej mene konať, v rozsahu podľa písm. (i) až (vi);
 9. ak za Kupujúceho koná na základe splnomocnenia fyzická osoba - podnikateľ, osobné údaje tejto osoby v rozsahu písm. (i) až (vii);
 10. ak za Kupujúceho koná na základe splnomocnenia právnická osoba, osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene tejto právnickej osoby v rozsahu podľa písm. (i) až (vi) [osoba podľa písm. (ix) a (x) ďalej ako „Zástupca“];
 11. ak Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, nie je konečným užívateľom výhod, údaje konečného užívateľa výhod, v rozsahu podľa písm. a) až (vii);
 12. u Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, osobné údaje konečného užívateľa výhod, v rozsahu podľa písm. a) až (vii);
 13. telefónne číslo Kupujúceho a Zástupcu;
 14. adresu pre doručovanie elektronickej poštu Kupujúceho;
 15. údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi Kupujúceho, ak je zamestnaný;
 16. ďalšie údaje, ak ich spracúvanie vyžadujú predpisy na úseku účtovníctva a daní a poplatkov;
 17. ďalšie údaje podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoOpL“).

(ďalej „Kupujúci“ a „Zástupca“, ktorí sú fyzickou osobou a konečný užívateľ výhod spolu aj ako „Dotknutá osoba“)

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva:

 • osobné údaje podľa písm. (i), (iii) až (x), (xiii), (xiv) a (xvi) na účely opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
 • osobné údaje podľa (i) až (xvii) na účely splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom mu tieto povinnosti ukladajú osobitné zákony, vrátane povinností Prevádzkovateľa ako držiteľa zbrojnej licencie podľa ZoSZaS a povinnej osoby podľa § 5 ods. 3 ZoOpL, na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu podľa písm. (i), (iii), (iv), (vii) a. až d. a (xvi) sprostredkovateľovi – spoločnosti F.F. & F., spol. s r.o., so sídlom Goláňová 7, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 392 270, zápis v OR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8690/B na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť osobné údaje Dotknutých osôb podľa písm. (i) až (xvii) v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi orgánom činným v trestnom konaní, finančnej spravodajskej jednotky, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať vyššie uvedené osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva vyššie uvedené osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Kupujúceho alebo od Zástupcu alebo z verejne dostupných zdrojov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Práva Dotknutej osoby:

 1. právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR resp. § 21 Zákona;
 2. právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR resp. § 22 Zákona;
 3. právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR resp. § 23 Zákona, ak je splnená jedna z podmienok podľa čl. 17(1) písm. a), d) alebo e) GDPR resp. § 23 ods. 2 písm. a), d) alebo e) Zákona a zároveň spracúvanie nie je potrebné na účely podľa čl. 17(3) písm. b), d) alebo e) GDPR resp. § 23 ods. 4 písm. b), d) alebo e) Zákona;
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP resp. § 24 Zákona;
 5. právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR resp. § 26 Zákona;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti Zákona.

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa:

Práva uvedené v písm. a) až f) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom emailom na adrese deasarms@stonline.sk alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie alebo osobne v kamennom obchode Prevádzkovateľa na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov, na ktoré sa táto informácia vzťahuje, je v rozsahu všetkých osobných údajov uvedených v písm. (i) až (xvii) založená na zákonnej požiadavke a v rozsahu osobných údajov uvedených v písm. (i), (iii) až (x) (xiii), (xiv) a (xvi) je aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak Kupujúci alebo Zástupca odmietne poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje, Prevádzkovateľ mu nie je oprávnený predať zbrane kategórie A, B, C a D v zmysle ZoSZaS ani strelivo do týchto zbraní resp. je povinný obchod odmietnuť.

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.